Borup IF Gymnastikafd. indkalder til generalforsamling.

Mandag den 5. marts k. 19.30 i klubhuset.

 

Dagsorden er følgende iflg. vedtægter:


1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren 4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.
8. Eventuelt

På valg er: Formanden Nina Jørgensen - genopstiller
Menig medlem Stina Thomsen - genopstiller
Menig medlem Maria Christiansen - genopstiller

Bestyrelsen er vært til et lille traktement, af hensyn til indkøb bedes i tilmelde om i bliver og spiser senest den 1. marts til nina.moeller.joergensen@hotmail.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen